Услови за користење :: ПЗУ Аптека Виа Фарм
×

Кошничка

Вашата кошничка е празна.
Услови за користење

Условите за користење и продажба може да бидат променети и без претходна најава. Сите потврдени нарачки ќе бидат доставени под условите што важат во моментот на потврдување на нарачката. Viafarm.mk го задржува правото да не испорачува препарати врз основа на нарачки со нецелосни и / или неточни информации.

Според законот за лекови и медицински помагала (Службен весник на РМ, бр. 88 од 28.05.2015 година)

„Се забранува промет преку Интернет со лекови кои се издаваат на рецепт, каков било промет со фалсификувани лекови, како и промет со лекови за кои постои основано сомнение дека се фалсификувани. Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на идентификација на фалсификуваните лекови, нивното отстранување од промет, информирањето на надлежните институции и медицински центри и нивното уништување.“